logo
dentalexcellent.pl Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika lub mogą zostać wykorzystane w sposób uzasadniony do jego identyfikacji. Przykładowe Dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniu.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Dental Excellent Andrzej Walkiewicz z siedzibą w Lublinie przy ul. Witolda Chodźki 31 lok. 57, NIP:7121906128, dane kontaktowe: ul. Gęsia 5 lok. 6, 20-719 Lublin. email: Biuro@dentalexcellent.pl, Tel. 81 479 75 42.

Państwa dane przetwarzane będą w celu:

  • obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie – podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit a zgoda osoby, b wykonanie umowy,
  • realizacji procesu zakupowego i serwisowego od zawarcia do wykonania umowy- podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f
  • realizacji zadań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody na podstawie prawnej RODO art. 6 ust. 1 lit. a i c

W sytuacji dokonania zakupu towarów i usług oferowanych przez firmę Dental Excellent, dane przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane, a następnie archiwizowane przez okres nie dłuższy niż jest to w uzasadnionym celu niezbędne w wyżej określonych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Administratora.. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@dentalexcellent.pl lub listownie na adres Dental Excellent ul. Gęsia 5 lok. 6, 20-719 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisów RODO.

Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne.

Państwa dane będą przetwarzane do państw trzecich tj. Niemiec i Szwajcarii w tych przypadkach zastosowane będą  właściwe i odpowiednie zabezpieczenia . Państwa dane nie będą profilowane.

Państwa dane mogą być udostępniane m.in. firmom kurierskim w celu przesyłania próbek towarów, a w przypadku dokonania zakupu podmiotom finansującym zakup towarów i usług, operatorom systemów płatności, bankom, gwarantom realizującym naprawy w ramach gwarancji urządzenia oraz firmom wykonującym testy aparatury RTG. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy Dental Excellent (umowa powierzenia danych), przedstawicielom handlowym, dostawcom usług IT, firmom transportowym, serwisom urządzeń, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

Firma Dental Excellent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie ograniczą zakresu ochrony danych osobowych użytkowników. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, użytkownik serwisu zostanie o nich poinformowany w ramach zakładki „Polityka prywatności”.